سی کلمپ c-clamp


این کلم جهت اتصال پرسی درسی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع شرکتی با جنس تمام مس به روش اکسترود وی با خلوص ۹۹/۹ درصد و بازاری باجنس ۶۰ درصد مس و ۴۰ درصد برنج به روش اکسترود تولید می شود