جوراب کابل شکم باز 2 قلاب و 1 قلاب


در مواقعی که می خواهیم کابل را از وسط بگیریم و بکشیم از جوراب کابل شکم باز 2 قلاب و 1 قلاب استفاده می کنیم و اگر فقط کشش باشد تک قلاب ولی اگر کشش و بعد آن را بخواهیم آویزان نماییم 2 قلاب استفاده می کنیم.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


جوراب کابل شکم باز 2 قلاب و 1 قلاب

خرید جوراب کابل شکم باز 2 قلاب و 1 قلاب

فروش جوراب کابل شکم باز 2 قلاب و 1 قلاب

قیمت جوراب کابل شکم باز 2 قلاب و 1 قلاب

نمایندگی جوراب کابل شکم باز 2 قلاب و 1 قلاب

نماینده فروش جوراب کابل شکم باز 2 قلاب و 1 قلاب

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.