مواد کاهنده مقاومت زمین


مواد کاهنده مقاومت زمین در بعضی نقاط که جنس خاک و زمین آن مناسب نیست و سنگی, آهکی, شنی و خشک است.
مقاومت الکتریکی زمین خیلی بالا است و با روش‌های معمول نمی توان سیستم ارت سازگار را تهیه کرد و به مقاومت الکتریکی قابل قبولی دست پیدا کرد.
لذا در شرایط بالا از موادی استفاده می‌کنند که با ویژگی های گوناگون به ارتقای سیستم زمین کمک می نماید. این نوع مواد با داشتن ترکیبات خاص این قابلیت را دارند که با روش های شیمیایی و فیزیکی شرایط سخت اقلیمی را پیشرفت دهند و با داشتن ضرایب هدایت الکتریکی بسیار بالا مقاومت الکتریکی زمین را به مقدار خیلی زیادی کاهش داده و موجب ارتقای کارآیی سیستم ارتینگ می‌شود.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


مواد کاهنده مقاومت زمین

خرید مواد کاهنده مقاومت زمین

فروش مواد کاهنده مقاومت زمین

قیمت مواد کاهنده مقاومت زمین

نمایندگی مواد کاهنده مقاومت زمین

نماینده فروش مواد کاهنده مقاومت زمین

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.

در بعضی نقاط که جنس خاک و زمین آن مناسب نیست و سنگی, آهکی, شنی و خشک است.
مقاومت الکتریکی زمین خیلی بالا است و با روش‌های معمول نمی توان سیستم ارت سازگار را تهیه کرد و به مقاومت الکتریکی قابل قبولی دست پیدا کرد.
لذا در شرایط بالا از موادی استفاده می‌کنند که با ویژگی های گوناگون به ارتقای سیستم زمین کمک می نماید. این نوع مواد با داشتن ترکیبات خاص این قابلیت را دارند که با روش های شیمیایی و فیزیکی شرایط سخت اقلیمی را پیشرفت دهند و با داشتن ضرایب هدایت الکتریکی بسیار بالا مقاومت الکتریکی زمین را به مقدار خیلی زیادی کاهش داده و موجب ارتقای کارآیی سیستم ارتینگ می‌شود.